GRATIS VERZENDING MET CODE: WECARE4YOU

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegeven:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Méli et Mélo, vertegenwoordigd door mevrouw Astrid Van Pamele, met zetel te Papenvijversstraat 13, 8020 Hertsberge en met ondernemingsnummer: 0878.269.375

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@meli-et-melo.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Door de website van Méli et Mélo te bezoeken en/of te gebruiken geeft u aan akkoord te zijn met het verzamelen, registreren en bewaren van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meli-et-melo.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Méli et Mélo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- De facturatie

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- De administratie van het klantenbestand

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Méli et Mélo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Méli et Mélo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

(Enkel invullen indien u dit kan specifiëren, anders weg te laten)

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Bewaartermijn > Reden

Adres > Bewaartermijn > Reden

Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Méli et Mélo verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Méli et Mélo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@meli-et-melo.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Méli et Mélo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons bedrijf kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be URL: https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Méli et Mélo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@meli-et-melo.be. Méli et Mélo heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Nieuwsbrieven

U kan zich steeds inschrijven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Op die manier blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes zoals het voorstellen van nieuwe collecties, het lanceren van aantrekkelijke aanbiedingen,…

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Méli et Mélo is onderworpen aan het Belgisch recht.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.