Snelle verzending!! Gratis verzending vanaf 50€
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het overgaan tot een aankoop stemt u in met de onderstaande algemene voorwaarden van Méli et Mélo.

1. DEFINTIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. In deze algemene voorwaarden en op de website wordt onder Méli et Mélo verstaan mevrouw Astrid Van Pamele, handelend onder de handelsnaam Méli et Mélo met maatschappelijke zetel te Papenvijversstraat 13, 8020 Hertsberge, België en ingeschreven in Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0878.269.375

2.2. Voor vragen of inlichtingen is Méli et Mélo bereikbaar via [email protected] en op volgend adres: Papenvijversstraat 13, 8020 Hertsberge.

2.3. Deze algemene voorwaarden bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen van Méli et Mélo en de koper bij het sluiten van de overeenkomst.

2.4. De overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in de Nederlandse taal.

2.5. De overeenkomst wordt door Méli et Mélo niet opgeslagen en kan na afloop van de bestelprocedure niet meer worden geraadpleegd. De koper kan zijn bestelling echter onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst afdrukken.

3. TOEPASSINGSGEBIED

3.1. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. AANBOD EN BESTELLING

4.1. Het aanbod bevat een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en geldt steeds zolang de voorraad strekt.

4.2. Voordat de bestelling geplaatst wordt, worden deze algemene voorwaarden aan de koper ter beschikking gesteld via een duurzame drager (download in PDF) en dient de koper deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden via de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”.

4.3. Om de bestelling te plaatsen kiest de koper zijn artikel naar keuze, met desgevallend de aanduiding van de grote, plaatst de koper het artikel in het winkelmandje door op de knop “toevoegen aan winkelmandje “ te klikken. Vervolgens zal de koper zijn klantgegevens moeten invullen en de gewenste betaalmethode selecteren. Tijdens de bestelprocedure zal de koper een overzichtspagina te zien krijgen met alle ingevoerde gegevens (klantgegevens, leveringsmethode en betaalmethode). Indien nodig kan u eventuele invoerfouten herstellen alvorens u de bestelling plaatst. De koper is verantwoordelijk voor een correct opgave van deze gegevens.

4.4. Door het aanklikken van de knop “bestellen” / “betalen” erkent de koper uitdrukkelijk dat de bestelling een betalingsverbintenis inhoudt waardoor hij/zij gebonden is. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de koper per e-mail een bevestiging van zijn bestelling. In de bevestigingsmail worden huidige algemene voorwaarden nogmaals via een duurzame drager verstrekt. De overeenkomst is bindend van zodra de koper een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

5. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. De per product aangeduide prijzen zijn definitieve en totale prijzen, inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.

5.2. Voor bestellingen in België en Nederland wordt een verzendkost aangerekend zoals tijdens de bestelprocedure vermeld.

5.3. De goederen blijven eigendom van Méli et Mélo, tot integrale betaling van de aankooprijs en desgevallend de verzendkosten.

6. BETALING

6.1. Bij Méli et Mélo heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact / Mister Cash, iDEAL, PayPal, Kredietkaart of een overschrijving vooraf.

De betaling wordt afgehandeld door Payment Service Provider Mollie. Mollie staat garant voor veilige betalingen en vlotte afhandeling van de betaling.

6.2. Niet betaalde bestellingen worden na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

6.3. Elke klacht betreffende een betaling dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of per e-mail met ontvangstbewijs te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de bestelling.

6.4. Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt.

7. LEVERING EN VERZENDING

7.1. Méli et Mélo streeft ernaar uw bestelling steeds zo snel mogelijk te verwerken. De leveringstermijnen vermeld op www.meli-et-melo.be of zoals doorgegeven in de orderbevestiging zijn louter indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden, tenzij anders overeengekomen en behoudens overmacht overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

7.2. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST of DPD zijn wij niet aansprakelijk.

7.3. Méli et Mélo mag de levering afhankelijk maken van de ontvangst van het te betalen bedrag. Zoals hierboven meegedeeld worden niet betaalde bestellingen na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

7.4. De koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de consument geenszins het recht de aankoop te annuleren.

Méli et Mélo is in geen geval verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending wegens een door de koper gemaakte fout bij het afleveradres.

7.5. Wanneer de consument zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar de verkoper verzonden. Wij kunnen dit opnieuw verzenden maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald, ook al is de waarde van de bestelling hoger dan 99 euro. Een gratis verzending wordt slechts 1 keer aangeboden.

7.6. Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

7.7. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

7.8. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

7.9. Méli et Mélo kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1. De koper heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen.

Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper het artikel heeft ontvangen.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper Méli et Mélo via een ondubbelzinnige verklaring (per gewone post of per e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen verstreken is.

8.3. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Méli et Mélo, Papenvijversstraat 13, 8020 Hertsberge, België.

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

8.4. Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

8.5. Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt de koper alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Méli et Mélo mag wachten met de terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen of de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstipt eerst valt.

8.6. Ingeval van gedeeltelijke herroeping, behoudt Méli et Mélo zich het recht voor om de leveringskosten niet of niet geheel terug te betalen.

8.7. Méli et Mélo betaalt de koper terug onder de gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke aankoop heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

8.8. De koper dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij aan Méli et Mélo heeft meegedeeld de overeenkomst te willen herroepen, aan Méli et Mélo terug te zenden. Hieraan is voldaan indien de koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van de 14 dagen verstreken is.

8.9. Méli et Mélo zal de terugname mogen weigeren indien blijkt dat de labels van het artikel zijn verwijderd, de goederen niet meer in de originele verpakking zitten of reeds gebruikt of gedragen zijn. (niet-limitatieve opsomming)

8.10. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.11. Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt.

9. GARANTIE

9.1. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg inzake consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

9.2. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De koper doet dit per e-mail met ontvangstbevestiging of per post.

9.3. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument.

9.4. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.

10. OVERMACHT

Méli et Mélo is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil en controle om. Hieronder wordt begrepen: (niet-limitatieve opsomming) productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. KLACHTEN

11.1. De verkoper tracht om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kan de verkoper dan ook niet aanvaarden.

De verkopert stelt ook alles in het werk om haar producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

11.2. Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per brief of per e-mail met ontvangstbevestiging te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

Bij de klacht maakt de koper melding van zijn naam, ordernummer, en het product waarover de klacht bestaat.

11.3. De verkoper stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en/of naar een passende oplossing te zoeken. Op geen enkele wijze kan hieruit enige erkenning van aansprakelijkheid worden afgeleid.

11.4. Méli et Mélo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

11.5. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info via [email protected]

12 TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Op de overeenkomst gesloten tussen Méli et Mélo en de koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

12.2. In geval van betwisting van gelijk welke aard zijn enkel het Vredegerecht van het kanton BRUGGE en de Rechtbank van eerste aanleg WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE bevoegd.

12.3. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odc doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Disclamer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij ons en bij derde personen. Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken Méli et Mélo maakt voor de meeste van de producten gebruikt van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Méli et Mélo.

Copyright alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen: Méli et Mélo

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »